گنجور

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۹ - اندرز و ختم کتاب

 

بگیر آیین خرسندی ز انجیر

که هم طفل‌ست و هم پستان و هم شیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۲۰ - طلب کردن طغرل شاه حکیم نظامی را

 

شکوه تاجش از فر جهانگیر

فکنده قیروان را جامه در قیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۲۰ - طلب کردن طغرل شاه حکیم نظامی را

 

در آن پالوده پالوده چون شیر

ز شیرینی نکردی هیچ تقصیر

نظامی
 
 
۱
۳
۴
۵
sunny dark_mode