گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۰۲ - رفتن موبد به شکار

 

بنفشستان دو زلف خویش بشکست

چو لالستان وقایهء سرخ بربست

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۰۲ - رفتن موبد به شکار

 

چو رامین راه گرگان را کمربست

تو گفتی گرگ میشش را جنگ خست

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۰۹ - کشته شدن شاه موبد بر دست گراز

 

گرازی زان یکی گوشه بردن جست

ز تندی همچو پیلی شرزه و مست

فخرالدین اسعد گرگانی
 
 
۱
۲
۳
۴