گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

نه نقصانی پذیرد همچو جوهر

نه زان گردد مرو را حال دیگر

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

نه با چیزی بپیوسته ست دیگر

که پس باشند در هستی برابر

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

مثال او به زر ماند که از زر

کند هر گونه صورت مرد زرگر

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

یکی پیوند بر باید به گوهر

منور گردد آن را در برابر

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

و گر چونین نبودی او به گوهر

نماندی روشنایی از برابر

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

هزاران گونه از هر جنس جان ور

همیشه حال گردانند یکسر

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

پدید آورد مردم را ز گوهر

بران هم گوهران بر کرد مهتر

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

نبات عالم و حیوان و گوهر

سراسر آدمی را شد مسخر

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳ - گفتار اندر ستایش سلطان ابوطالب طغرلبك

 

به هندی تیغ بسته هند و خاور

به تر کی جنگ جویان روم و بربر

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳ - گفتار اندر ستایش سلطان ابوطالب طغرلبك

 

زمینی نیست در عالم سراسر

ازو پژموده تر از وی عجبتر

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳ - گفتار اندر ستایش سلطان ابوطالب طغرلبك

 

وزان پس مرد مال آمد ز قیصر

چنان کاید ز کهتر سوی مهتر

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳ - گفتار اندر ستایش سلطان ابوطالب طغرلبك

 

به یک رویه ز چین تا مصر و بربر

شدند او را ملوک دهر چاکر

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳ - گفتار اندر ستایش سلطان ابوطالب طغرلبك

 

کرا دیدی تو از شاهان کشور

بدین نام و بدین جاه و بدین فر

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۴ - گفتار اندر ستایش خواجه ابو نصر منصور بن مهمد

 

دهد یزدان بدان بنده سراسر

که او باشد بدان هنواره در خور

فخرالدین اسعد گرگانی
 
 
۱
۲
۳
۱۹