گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۲۰۶ - وله ایضا

 

ایا صدری که بی عون سخایت

ز زانو بر نمی دارد هنر سر

قضا با اسمان صد بار گفتست

که از فرمان او بیرون مبر سر

کمان چرخ را بازوی حکمت

[...]

کمال‌الدین اسماعیل