گنجور

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۴۶ - حکایت در وقت پیر گوید

 

تو دانائی و جمله رهنمائی

هر آنکس را که خواهی درگشائی

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۴۷ - سؤال کردن در علم تفسیر فرماید رحمةاللّه

 

چو ترک خویشتن کردی خدائی

از آن اسرار از وی مینمائی

عطار
 
 
۱
۱۸
۱۹
۲۰
sunny dark_mode