گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

زمان از وی پدید آمد به فرمان

به نزد برترین جوهر ز گیهان

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

اگر بی اخترستی چرخ گردان

نگشتی مختلف اوقات گیهان

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

نبودی فصلهای سال گردان

نه تابستان رسیدی نه زمستان

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

یکی را در کژی صورت به فرمان

یکی بر راستی او را نگهبان

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

رطوبت جسمها را کرد چونان

که گاه شکل بستن بد به فرمان

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

بگردانید مثل چرخ گردان

همه نوری گذر یابد دریشان

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

در این عالم نه چونان بود فرمان

که اول گشت پیدا گوهر از کان

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

نحستین جنس گوهر خاست از کان

به زیرش نوع گوهرهای الوان

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

دوم جنس نبات آمد به گیهان

سیم جنس هزاران گونه حیوان

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲ - گفتار اندر ستایش محمد مصطفى علیه السلام

 

نبوت را بدو داده دو برهان

یکی فرقان و دیگر تیغ بران

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳ - گفتار اندر ستایش سلطان ابوطالب طغرل‌بک

 

دل از فرمان این هر سه مگردان

اگر خواهی که یابی هر دو گیهان

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳ - گفتار اندر ستایش سلطان ابوطالب طغرل‌بک

 

نوادرها و دولت‌های دوران

عجایب‌ها و قدرت‌های یزدان

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳ - گفتار اندر ستایش سلطان ابوطالب طغرل‌بک

 

زمین ماورالنهر و خراسان

سراسر شاه را بوده‌ست میدان

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳ - گفتار اندر ستایش سلطان ابوطالب طغرل‌بک

 

بیابان‌های خوارزم و خراسان

به چشمش همچنان آید که بستان

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳ - گفتار اندر ستایش سلطان ابوطالب طغرل‌بک

 

کجا او سرزنش کردی فراوان

که بسپردی به نادانی خراسان

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳ - گفتار اندر ستایش سلطان ابوطالب طغرل‌بک

 

چو صافی کرد خوارزم و خراسان

فرود آمد به طبرستان و گرگان

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳ - گفتار اندر ستایش سلطان ابوطالب طغرل‌بک

 

سپهداری به مکران رفت و گرگان

یکی دیگر به موصل رفت و خوزان

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳ - گفتار اندر ستایش سلطان ابوطالب طغرل‌بک

 

رسول آمد بدو از ارسلان‌خان

به نامه جست ازو پیوند و پیمان

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳ - گفتار اندر ستایش سلطان ابوطالب طغرل‌بک

 

گهی دارد نشست اندر خراسان

گهی در اصفهان و گه به گرگان

فخرالدین اسعد گرگانی
 
 
۱
۲
۳
۱۴
sunny dark_mode