گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۸۷

 

نه نیکان را بد افتادست هرگز

نه بدکردار را فرجام نیکو

بدان رفتند و نیکان هم نماندند

چه ماند؟ نام زشت و نام نیکو

سعدی
 
 
sunny dark_mode