گنجور

عمان سامانی » گنجینة الاسرار » دیباچه

 

همه جان خواهد از عشّاق مشتاق

ندارد سنگ کم اندر ترازو

عمان سامانی
 

عمان سامانی » گنجینة الاسرار » دیباچه

 

محمد ملک دین را زینت و زین

کمان ابروی بزم قاب قوسین

علی مقصود جزو و مقصد کل

به ذیلش جمله را دست توسل

عمان سامانی
 

عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۲۷

 

چو ممکن گرد هستی برنشاند

بجز واجب دگر چیزی نماند

عمان سامانی