گنجور

شاطر عباس صبوحی » غزلیات » شمارهٔ ۴۸ - شیفتۀ شیدایی

 

ز عشق روی تو، چون بلبل از گل

شکفته گرددم، هر دم گل از گُل

ز روی و موت دانستم، ندارد

گل از سنبل جدائی، سنبل از گُل

دهانست و لب این، یا خضر بسته

[...]

شاطر عباس صبوحی