گنجور

کسایی » ابیات پراکنده از فرهنگهای لغت » شمارهٔ ۳

 

جهان جای به تلخی است ، تهی بهر و پر دخت

جز این بود مرا طمع و جز این بودم الچخت

جز این داشتم اومید و جز این داشتم الچخت

ندانستم از او دور گواژه زندم بخت

کسایی
 
 
sunny dark_mode