گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۱۸۶ - ایضا له

 

ز وجود عام تو ای شاه شرع حاصل من
اگر نباشد بسیار اندکی باید
درین مقام که امروز جاه و دولت تست
ترا نظر بهمه عمرو و زیرکی باید
مرا ز کوی عتابی که نیستش سروبن
سوی قضای رضای تو میلکی باید
ز لطفها که ترا بر مخالفان خودست
مرا که مخلصم آخر ز صد یکی باید
ز نکبتی که مبادا، چوبی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل