گنجور

انوری » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۵۰ - در مدح سلطان‌الخواتین عصمةالدین مریم

 

هزار سال زیادت بقای خاتون بادمه مبارک روزه برو همایون باد
هزار سال به میزان عدل و انصافشامور دولت و اشغال خلق موزون باد
جهان رفعت و عز و جلال عصمت دینکه عز و عصمت با جانش هر دو مقرون باد
بر آسمان کمالش به هر قران که فتدهزار سال طواف سعود گردون باد
بر آستان جلالش به هر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

انوری » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۵۱ - در مدح عمادالدین فیروز شاه امیر خراسان

 

خدایگانا سال نوت همایون بادهمیشه روز تو چون روز عید میمون باد
به گرد طالع سعدت که کعبهٔ فلکستهزار دور طواف سعود گردون باد
چنانکه رای تو بر امن و عدل مفتونستزمانه بر تو و بر دولت تو مفتون باد
جهان عمارت و تسکین به رای و عدل تو یافتهمیشه هم به تو معمور باد و مسکون باد
چو […]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۸۵ - این قطعه در پشت تقویم نویسد و با ناصرالّدین منگلی نورّالله قبره فرستد.

 

جهان پناها،سال نوت همایون باد
کمال عدل تو معمار ربع مسکون باد
در اختیار قضایای عالم علوی
رموز کلک تو تقویم ساز گردون باد
ستوده ناصردین منگلی که طالع تو
قرین طالع اسکندر و فریدون باد
دقایق کرمت از شمار بگذشتست
تصاعد در جاتت ز وهم بیرون باد
ز چرخ ملک تو دیوی گر استراق کند
شهاب وار ز رمحت بروشبیخون باد
به حلّ عقدة […]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل