گنجور

رشیدالدین وطواط » مقطعات » شمارهٔ ۸۱ - در مدح پادشاه

 

خدایگانا ، آنی که دشمنان ترا
دریده نیزه و تیر تو سینه و حدقه
نجاح تو بمعالی هزار چون جراح
رباح تو ببزرگی هزار چون صدقه
منم ، که رقت احوال من بدان درجه است
که مانده ام متحیر در انده نفقه
طمع بریده ام از جامگی ، از آن امروز
مرا نکایت دشمن فگند […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط