گنجور

سیف فرغانی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات (گزیدهٔ ناقص) » شمارهٔ ۳۱

 

ایا ندیده ز قرآن دلت ورای حروف!به چشم جان رخ معنی نگر بجای حروف
به گرد حرف چو اعراب تا بکی گردیبه ملک عالم معنی نگر ورای حروف
مدبرات امورند در مصالح خلقستارگان معانیش بر سمای حروف
عروس معنی او بهر چشم نامحرمفرو گذاشته بر روی پرده‌های حروف
خلیفه‌وار بدیدی امام قرآن رالباس خویش سیه کرده از کسای حروف
ز […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سیف فرغانی
 

سیف فرغانی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۷۵

 

ایا ندیده ز قرآن دلت ورای حروف
بچشم جان رخ معنی نگر بجای حروف
بگرد حرف چو اعراب تا بکی گردی
بملک عالم معنی نگر ورای حروف
مدبرات امورند در مصالح خلق
ستارگان معانیش بر سمای حروف
عروس معنی او بهر چشم نامحرم
فرو گذاشته بر روی پردهای حروف
خلیفه وار بدیدی امام قرآن را
لباس خویش سیه کرده از کسای حروف
زوجد پاره کنی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سیف فرغانی