گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۸۶ - وله ایضا

 

بزرگوارا ایّام نیک خواه تو باد
میان مند اقبال جایگاه تو باد
بهر کجا که روی و ز هر کجا کآیی
سپاه حفظ الهی خفیر راه تو باد
عنایت ازلی در مجاری احوال
ز حادثات ترا ملجأ و پناه تو باد
سر معانی سبزی ز کلک زرد تو یافت
رخ امانی رخ از خط سیاه تو باد
بکاه برگی آنکس که جویند […]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل