گنجور

شعرهای با وزن «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «الهکنند»

 

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » غزلیات » شمارهٔ ۱۵۸

 

معاشران چو می لعل در پیاله کنند

ز جم حکایت حال هزارساله کنند

وگر زبان بگشاید به عیب بی خردی

نکرده نطق به روح جمش حواله کنند

کسی به خوان نوال فلک نیارد دست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی