گنجور

ابوالفرج رونی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۷ - ایضاً له

 

زرود زاوه عبر کرد بحر ما

نبیره رجای خلق ابوالرجا

ابوالحسن علی که نعت خلق او

خبر دهد ز نام والدش ترا

عمید ملک شهریار محتشم

[...]

ابوالفرج رونی