گنجور

شعرهای با وزن «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «یدهییدریغازتو»

 

اقبال لاهوری » پیام مشرق » بتان تازه تراشیده ئی دریغ از تو

 

بتان تازه تراشیده ئی دریغ از تو

درون خویش نگاه دیده ئی دریغ از تو

چنان گداخته ئی از حرارت افرنگ

ز چشم خویش تراویده ئی دریغ از تو

به کوچه ئی که دهد خاک را بهای بلند

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری