گنجور

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۹۰

 

گر آسمان دو سه روزی بمدعا گردد

بود که گوشه چشمی بسوی ما گردد

نشستهام برهت روز و شب بامیدی

که خاک راه توام بلکه توتیا گردد

اگر تو زهر چشانی مرا بود تریاق

[...]

حکیم سبزواری