گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » ملحقات » شمارهٔ ۱۹ - و قال ایضاً

 

آیا ستوده خصالی که بر سپاه نیاز

همیشه خیل عطای تو هست مستولی

از آن سؤال که در خدمتت اشارت رفت

جواب باز ده ارفملیت ورقولی

کمال‌الدین اسماعیل
 

میرزاده عشقی » نمایشنامه » نمایشنامهٔ ایدآل پیرمرد دهگانی یا سه تابلوی مریم » بخش ۲ - تابلوی اول: شب مهتاب

 

پس از سه چار دقیقه، ز روی شنگولی

شروع شد به سخن های عشق معمولی

«تصدقت بروم به، چقدر مقبولی:

تو از تمام دواهای حسن کبسولی:

میرزاده عشقی