گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۵۵٢

 

دلا ز وقت بد خود جزع مکن ز نهار

صبور باش چه دانی نکو شود ایدل

مجوی صحبت نادان از آن همی ترسم

که همچو صحبت سنگ و سبو شود ایدل

بترک صحبت او گیر کز فضیحت او

[...]

ابن یمین