گنجور

شمس مغربی » غزلیات » شمارهٔ ۳۹

 

هرآنکه طالب آنحضرت است مطلوب است

محب دوست بتحقیق عین محبوب است

تراست یوسف کنعتان درون جان پنهان

ولی چه سود که چشمت بچشم یعقوب است

دوای درد درون را از درون بطلب

[...]

شمس مغربی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۸

 

زهی ملاحت و خوبی که با تو محبوب است

که خشم و ناز و وفا هرچه می کنی خوب است

بکن هر آنچه تو خواهی که گر وفا نبود

کرشمه های جفا نیز از تو مطلوب است

تو آفتاب جهانی ازین مشو در تاب

[...]

اهلی شیرازی
 

عرفی شیرازی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴

 

امید صلح از آن با شکیب ایوب است

که دشمن آشتی انگیز و دوست محجوب است

همین عطیه به هر حال خوشدلم دارد

که هر چه رفت به عنوان خیر محسوب است

تهی بساطی این عهد بین که بی من و تو

[...]

عرفی شیرازی
 

واعظ قزوینی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۴

 

اگر نه دیده بینایی تو معیوب است

هرآنچه جلوه درین پرده میکند خوب است

خموش بودن عشاق در مقام رضا

بعرض حال دو بالای اوج مقلوب است

ز پا در آی و، مده تن به دستگیری خلق

[...]

واعظ قزوینی