گنجور

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۸۴ - در مدح میر ابومنصور

 

ولی همیشه بلند از تو و مخالف پست

درم ز تو بشکایت مدام و خلق شکور

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۸۴ - در مدح میر ابومنصور

 

جهان بدنش مأمور بود مأمون را

گرت بدیدی مأمون ترا شدی مأمور

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۸۴ - در مدح میر ابومنصور

 

کسی که مهر تو جست از خدای عرش بیافت

در این سرای مراد و در آن سرای قصور

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۸۴ - در مدح میر ابومنصور

 

بداد و بخشش داد جهان همه بدهی

نیوفتاد کسی جز تو بر جهان غرور

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۸۴ - در مدح میر ابومنصور

 

هرآنکه سطری مدح تو خواند از بر لوح

کنند نامش با نام انبیا مسطور

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۸۴ - در مدح میر ابومنصور

 

گهر ز کف تو رنجور و زائران نازان

سنان ز دست تو نازان و دشمنان رنجور

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۸۴ - در مدح میر ابومنصور

 

میانه هست میان تو و میان مهان

چنانکه باشد مابین قاهر و مقهور

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۸۴ - در مدح میر ابومنصور

 

بعمر باقی کرده فلک ترا توقیع

بملک باقی داده جهان ترا منشور

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۸۴ - در مدح میر ابومنصور

 

هر آنچه خواهی داده است چرخت از پی آنک

بوند زی همه کس حاجبان تو معذور

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۸۴ - در مدح میر ابومنصور

 

همیشه تا بوزد باد در سرای زمین

همیشه تا که بزنبور زهر شد مستور

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۸۴ - در مدح میر ابومنصور

 

سرای جان تو آباد چون ز باد زمین

کشفته خانه خصمت چو خانه زنبور

قطران تبریزی
 
 
۱
۳
۴
۵