گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ٩١

 

بخور بنوش بپاش و بدان که حاصل عمر

خرد نداشت کسی کو بدیگری بگذاشت

منه ذخیره که بسیار کس ز غایت حرص

نهاد گنج بصد رنج و دیگری برداشت

ابن یمین