گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۵۳۷

 

هدایه خواندی و هیچت هدایتی نرسید

عناه کشید و زآن سو عنایتی نرسید

از خوان علم که پر نقل حکمت است ترا

برون ز نقل حدیث و روایتی نرسید

به گوش نهادی شبه نزول و همین

[...]

کمال خجندی