گنجور

شمس مغربی » غزلیات » شمارهٔ ۱۷۴

 

چو نیست چشم دلت تا جمال او بینی

نگر بصورت خود تا مثال او بینی

اگرچه حمله جهان هست سایه اش لیکن

چو آفتاب برآید زوان او بینی

ز آفتاب رخش گر بسایه خرسندی

[...]

شمس مغربی