گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۳۴۶

 

بگو بگوشه نشینان که رو براه کنید

زمال دست بدارید و نرک چاه کنید

به یک مقام مباشید سالها ساکن

نظر به منزلت مهر و قدر ماه کنید

به کوی باده فروشان روید عاشق وار

[...]

کمال خجندی
 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۳۹

 

چو فقر دست دهد ترک عز و جاه‌کنید

سر برهنه همان آسمان‌ کلاه‌ کنید

اگر گل هوس‌ کهکشان زند به دماغ

اتاقهٔ سر تسلیم برگ کاه‌کنید

سراغ یوسف مطلب درین بیابان نیست

[...]

بیدل دهلوی