گنجور

عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۲

 

فرشته عشق نداند که چیست قصه مخوان

بیار جام شرابی به خاک آدم ریز (حافظ)

عمان سامانی
 

عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۱۲

 

مرا حرام که خواند؟ که وقت خوردن من

حلال زاده برون آید از نتایج حرام!

عمان سامانی
 

عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۲۴

 

نه هر پرنده به پروانه می‌رسد در عشق

که بازماند اگر صد هزار پر دارد

عمان سامانی