گنجور

رشحه » شمارهٔ ۷ - مطلع یک غزل

 

ز دوری تو دو چشمم چو رود جیحون است

شوم فدای تو، احوال چشم تو چون است

رشحه
 

رشحه » شمارهٔ ۱۴ - از یک غزل

 

به قید زلف تو آن دل که پای بند شود

غمش مباد که فارغ ز هر گزند شود

بلند نام تو در حسن شد خوشا روزی

که در جهان به وفا نام تو بلند شود

رشحه
 

رشحه » شمارهٔ ۲۱ - از یک غزل

 

به یاد روی تو بر مه شبی نظر کردم

نه اینکه رفتی و رو بر مه دگر کردم

ز دست هجر تو تا دیگری بسر نکند

تمام خاک درت را ز گریه تر کردم

رشحه