گنجور

شیخ بهایی » کشکول » دفتر سوم » بخش چهارم - قسمت اول

 

کسی که منزل او کوی یار خواهد بود،

به جز سفر به جهانش چه کار خواهد بود؟

شیخ بهایی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر سوم » بخش پنجم - قسمت اول

 

شب دراز و دل جمع و پاسبان در خواب

چه سجده ها که بر آن خاک در توان کردن

شیخ بهایی
 
 
sunny dark_mode