گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۸۸۳

 

نمی دهد دهنت کام ما از آن لب شیرین

را به تنگ دلان می کنند مصابقه چندین

چو بوسه زنو خواهم سوی رقیب گزی لب

زهی تعلل رنگین زمی بهانه شیرین

همیشه من ز خدا دولت وصال تو خواهم

[...]

کمال خجندی
 
 
sunny dark_mode