گنجور

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » قصاید (گزیدهٔ ناقص) » قصیدهٔ شمارهٔ ۵۶ - در مدح خواجه ابوالحسن حجاج علی بن فضل بن احمد

 

پیچان درختی نام او نارونچون سرو زرین پر عقیق یمن
نازنده چون بالای آن زاد سروتابنده چون رخسار آن سیمتن
شاخش ملون همچو قوس قزحبرگش درخشان همچو نجم پرن
چون زلف خوبان بیخ او پر گرهچون جعد خوبان شاخ او پر شکن
چون آفتاب و جزوی از آفتابچون گوهر و با گوهر از یک وطن
چون دلبری اندر عقیقین وشاحچون […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فرخی سیستانی