گنجور

ناصرخسرو » دیوان اشعار » مسمط

 

گیتی بهشت آئین کند پر لؤلؤ نسرین کند

گلشن پر از پروین کند چون ابر مرکب زین کند

ناصرخسرو
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۸

 

آن کیست آن آن کیست آن کاو سینه را غمگین کند

چون پیش او زاری کنی تلخ تو را شیرین کند

اول نماید مار کر آخر بود گنج گهر

شیرین شهی کاین تلخ را در دم نکوآیین کند

دیوی بود حورش کند ماتم بود سورش کند

[...]

مولانا
 
 
sunny dark_mode