گنجور

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۵

 

ای من فدای عاشقی هرچندخونخوارمن است

خار غمش گو جا کند در سینه گلزار من است

دادم نخستین دل بدودرسینه کشتم مهراو

لیکن مدام آن جنگجودرقصد آزار من است

تا تار گیسو ریخته جانها بتارآویخته

[...]

حکیم سبزواری