گنجور

شعرهای با وزن «مستفعلن فعلاتن مستفعلن فعلاتن» و حروف قافیهٔ «ویی»

 

نیر تبریزی » سایر اشعار » شمارهٔ ۸۱

 

ریزند خون من آخر خوبان بعربده جوئی

نی نیست جای شکایت کاین است رسم نکوئی

ای داده دل بجدائی تا کی قرین جفائی

سوی صفا نگرانی راه وفا نپوئی

خواهم که بخت مساعد یاری کند بدو چیزم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی