گنجور

قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۰۰

 

خطاب «لن ترانی » چیست؟ یعنی

که مولی را نبیند غیر مولی

حقیقت گر تنزل کرد در عشق

بصورت ملتبس شد حرف معنی

بصورت گر ز معنی باز مانی

[...]

قاسم انوار
 
 
sunny dark_mode