گنجور

ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۶

 

نکوهش مکن چرخ نیلوفری رابرون کن ز سر باد و خیره‌سری را
بری دان از افعال چرخ برین رانشاید ز دانا نکوهش بری را
همی تا کند پیشه، عادت همی کنجهان مر جفا را، تو مر صابری را
هم امروز از پشت بارت بیفگنمیفگن به فردا مر این داوری را
چو تو خود کنی اختر خویش را بدمدار از […]


متن کامل شعر را ببینید ...

ناصرخسرو