گنجور

انوری » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰۷ - در مدح ناصرالدین طاهربن مظفر

 

زهی دست تو بر سر آفرینشوجود تو سر دفتر آفرینش
فضا خطبه‌ها کرده در ملک و ملتبه نام تو بر منبر آفرینش
چهل سال مشاطه کون کردهرسوم ترا زیور آفرینش
طرازی نه چون طاهربن مظفربه عهد تو در ششتر آفرینش
اگر فضلهٔ گوهر تو نبودیحقیر آمدی گوهر آفرینش
گشاد نفاذ تو گردون فطرتبپردازد از دفتر آفرینش
وگر اختر تو نبودی نگشتیسعادت‌رسان […]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری