گنجور

ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۳۲

 

جهان را دگرگونه شد کارو بارشبرو مهربان گشت صورت نگارش
به دیبا بپوشید نوروز رویشبه لولو بشست ابر گرد از عذارش
به نیسان همی قرطهٔ سبز پوشددرختی که آبان برون کرد ازارش
گهی در بارد گهی عذر خواهدهمان ابر بدخوی کافور بارش
که کرد این کرامت همان بوستان راکه بهمن همی داشتی زارو خوارش؟
پر از حلقه شد زلفک مشک […]


متن کامل شعر را ببینید ...

ناصرخسرو