گنجور

شعرهای با وزن «فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم)» و حروف قافیهٔ «ومباشد»

 

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۱۲۴ - ایضا له

 

زهی سرفرازی که در پیش حکمت

سپهر از دل و دیده محکوم باشد

تو باشی وجز تو نباشد اگر زانک

امامی درین عصر معصوم باشد

بتحقیق بدبخت آنرا شناسم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل