گنجور

شعرهای با وزن «فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم)» و حروف قافیهٔ «انشد»

 

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۹۲

 

کسی را که سر حقیقت عیان شد

مجاز صفات وی از وی نهان شد

نشان آن بود بر وجود حقیقت

که نام وی از نیستی بی نشان شد

کسی کو چنین شد که من وصف کردم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی غزنوی
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۷۳ - ستایش ملک ارسلان

 

ز سر گیتی پیر بوده جوان شد

که سلطان گیتی ملک ارسلان شد

زمین پادشاهی جهان شهریاری

کزو تاج خورشید و تخت آسمان شد

قران را ازین فخر برتر نباشد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

مسعود سعد سلمان