گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۸۷۹

 

من و محنت تو زهی راحت من

چه راحت که بخت من و دولت من

چو من با تو باشم زهی راحت تو

اگر این نباشد زهی محنت من

به دشنام من رنجه گشتی شنیدم

[...]

کمال خجندی