گنجور

خاقانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۴

 

برون از جهان تکیه جایی طلب کن

ورای خرد پیشوایی طلب کن

قلم برکش و بر دو گیتی رقم زن

قدم درنه و رهنمایی طلب کن

جهان فرش توست آستینی برافشان

[...]

خاقانی