گنجور

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الاسد و الثور » بخش ۳۰ - باقی سخنان شنزبه

 

وبال من آمد همه دانش من

چو روباه را موی طاووس را پر

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الفحص عن امر دمنة » بخش ۱۳

 

اگر خوش خویی از گران قرطباتان

وگر بدخویی از گران قرطبانی

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب السنور و الجرذ » بخش ۳

 

همی داد گویی دل من گوایی

که باشد مرا از تو روزی جدایی

چنین من گمان برده بودم ولیکن

نه چونانکه یکسو نهی آشنایی

نصرالله منشی
 
 
sunny dark_mode