گنجور

حکیم نزاری » دستورنامه » بخش ۲۹ - سخا به مستی

 

پسندیدة عقل بخشودن است

که بخشوده در بخشش افزودن است

حکیم نزاری
 

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۱۸

 

مکن خواجه اصلاح شعر کمال

قبول از تو و زبنده فرمودن است

که پیش من اصلاح شعری چنین

بگل بیت معمور اندودن است

کمال خجندی
 
 
sunny dark_mode