گنجور

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۳

 

ز کوه اندر آمد چو ابر بهار

گرفته تن زال را بر کنار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۳

 

بگفتند با شاه دیهیم دار

که شادان بزی تا بود روزگار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۳

 

که او پهلوانی بود نامدار

سرافراز و هشیار و گرد و سوار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۳

 

همه گنج گیتی به چشم تو خوار

مبادا ز تو نام تو یادگار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۴

 

یکی تاج با گوهر شاهوار

یکی طوق زرین زبرجد نگار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۵

 

بیاراسته همچو باغ بهار

سراپای پر بوی و رنگ و نگار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۵

 

چو دست و عنانش بر ایوان نگار

نبینی نه بر زین چون او یک سوار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۷

 

برفتند هر پنج تا رودبار

ز هر بوی و رنگی چو خرم بهار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۷

 

همی گل چدند از لب رودبار

رخان چون گلستان و گل در کنار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۷

 

پیاده همی رفت جویان شکار

خشیشار دید اندر آن رودبار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۷

 

ندیدیم زیبنده تر زین سوار

به تیر و کمان بر چنین کامگار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۷

 

بگردد جهان گر بگردد سوار

ازین سان نبیند یکی نامدار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۷

 

پرستندگان هر یکی آشکار

همی کرد وصف رخ آن نگار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۸

 

نگهبان در گفت کامروز کار

نباید گرفتن بدان هم شمار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۸

 

یکی خانه بودش چو خرم بهار

ز چهر بزرگان برو بر نگار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۹

 

چو از دور دستان سام سوار

پدید آمد آن دختر نامدار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۹

 

ابا یاره و طوق و با گوشوار

ز دینار و گوهر چو باغ بهار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۰

 

منوچهر هم رای سام سوار

نپردازد از ره بدین مایه کار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۰

 

همی گشت گرد یکی کوهسار

چماننده یوز و رمنده شکار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۰

 

ز دستان و ایران و از شهریار

همی کرد باید سخن خواستار

فردوسی
 
 
۱
۴
۵
۶
۷
۸
۴۱۵
sunny dark_mode