گنجور

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۶

 

کزین هر چه دانید از کردگار

بود رستگاری به روز شمار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۷

 

گرت سر بکارست بپسیچ کار

در گنج بگشای و بربند بار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۷

 

چنین داد پاسخ که ای شهریار

نگه کن بدین گردش روزگار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۷

 

چو دستور باشد مرا شهریار

به بد نگذرانم بد روزگار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۷

 

مرا با شما هم به فرجام کار

بباید چشیدن بد روزگار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۰

 

بزد بر سر خسرو تاجدار

از او خواست ایرج به جان زینهار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۰

 

مکش مر مرا کت سرانجام کار

بپیچاند از خون من کردگار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۰

 

جهانا بپروردیش در کنار

وز آن پس ندادی به جان زینهار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۰

 

سر تاجور ز آن تن پیلوار

به خنجر جدا کرد و برگشت کار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۱

 

خروشی برآورد دل سوگوار

یکی زر تابوتش اندر کنار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۱

 

نهاده سر ایرج اندر کنار

سر خویشتن کرد زی کردگار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۱

 

برین‌گونه بگریست چندان بزار

همی تا گیا رستش اندر کنار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۲

 

نهاد آن گرانمایه را برکنار

نیایش همی کرد با کردگار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۲

 

هنرها که آید شهان را به کار

بیاموختش نامور شهریار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۳

 

هر آنکس که بد بر در شهریار

یکایک فرستادشان یادگار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۳

 

ابا تاج و با طوق و باگوشوار

چنان چون بود در خور شهریار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۳

 

بیامد هم آنگاه سالار بار

فرستاده را برد زی شهریار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۳

 

فرستاده گفت آنکه روشن بهار

بدید و ببیند در شهریار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۴

 

مگر بد سگالد بدو روزگار

به جان و تن خود خورد زینهار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۴

 

چو سیصد بنه برنهادند بار

چو سیصد همان از در کارزار

فردوسی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۴۱۵
sunny dark_mode