گنجور

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۴۱ - پند دادن گرشاسب نریمان را

 

چنان زی خردمند و دانا و راد

که تا بر بدت کس نباشند شاد

اسدی توسی
 
 
۱
۴
۵
۶
sunny dark_mode