گنجور

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۹۱ - سبب نظم کتاب

 

هرآن کس بخواند مر او این کتاب

اول،شوق و آخر،دو چشمش پرآب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۹۲ - مناجات شهریار مرحوم خدابخش

 

به جز تو که آرد به یک قطره آب

دهد جان که گردد ابا نوش تاب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۹۲ - مناجات شهریار مرحوم خدابخش

 

شبی خفتم از بهر آرام وخواب

شد از کار زشتم دو دیده پرآب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۹۲ - مناجات شهریار مرحوم خدابخش

 

ببخشای بر مابه روز حساب

نبیند همی روح و جانم عذاب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۹۲ - مناجات شهریار مرحوم خدابخش

 

به زاری طفلان بی مام وباب

به زجر ضعیفان بی تو ش وتاب

سرایندهٔ فرامرزنامه
 
 
۱
۴
۵
۶
sunny dark_mode