گنجور

شیخ محمود شبستری » مرآت المحقّقین » باب پنجم در مبدأ و معاد

 

نخستین فطرت پسین شمار

تویی خویشتن را به بازی مدار

شیخ محمود شبستری
 
 
sunny dark_mode